હવે બસની માહિતી માટે બસ સ્ટેશનમાં જવાની જરૂર નથી, તમારા મોબાઈલ દ્વારા…

લાઈવ બસ ટ્રેકિંગ એ તમામ નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે જેઓ તેનું લાઈવ લોકેશન શોધી શકે છે. GSRTC લાઇવ રીઅલ-ટાઇમ બસ ટ્રેકિંગ ડાઉનલોડ કરો. ગુજરાત ઓલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબરઃ ટ્રેક બસ, ટિકિટ બુકિંગ અને બસના સમયપત્રક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એપ છે. એપ્લિકેશન પ્રકારો સાથે બસ નંબરો બતાવે છે. GSRTC લાઇવ રીઅલ-ટાઇમ બસ ટ્રેકિંગ |ગુજરાત … Read more