ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટે IBPS RRB XI ભરતી 2022: સ્કેલ I, સ્કેલ II, સ્કેલ III ઓનલાઇન ફોર્મ 2022

ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટે IBPS RRB XI ભરતી 2022 સ્કેલ I, સ્કેલ II, સ્કેલ III ઓનલાઇન ફોર્મ 2022

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS RRB XI Recruitment 2022) has published an Advertisement for the Bank Office Assistant / Officer Scale-I, II & III CWE-XI post-2022. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application … Read more