નરેન્દ્ર મોદી ટેબ્લેટ સહાય યોજના : માત્ર એક હજાર રૂપિયામાં નવું ટેબ્લેટ

નરેન્દ્ર મોદી ટેબ્લેટ સહાય યોજના માત્ર એક હજાર રૂપિયામાં નવું ટેબ્લેટ

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા દેશમાં વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઘણી સરકારી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે નમો ટેબ્લેટ યોજના શરૂ કરી છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં ટેબલેટ આપવામાં આવે. તેમના શિક્ષણ માટે, અને નમો ટેબ્લેટ યોજના … Read more

NAMO ટેબ્લેટ સહાય યોજના 2022: ફક્ત 1000 રૂપિયામાં મળશે ટેબ્લેટ

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા દેશમાં વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઘણી સરકારી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે નમો ટેબ્લેટ યોજના શરૂ કરી છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં ટેબલેટ આપવામાં આવે. તેમના શિક્ષણ માટે, અને નમો ટેબ્લેટ યોજના … Read more