જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અહી જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની નોટીસ બહાર પાડવામાં આવી છે. શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અને યોગ્ય ઉમેદવાર નીચે આપેલી માહિતી વાંચીને આવેદન કરી શકે છે. જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ ભરતી જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા કાયદા સલાહકાર ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ … Read more

Ahmedabad District Panchayat Recruitment 2021 (અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયતમાં આવી ભરતી)

District Panchayat Ahmedabad Recruitment 2021

District Panchayat Ahmedabad Recruitment 2021 Detail: Post name Pharmacist cum Data Operator Total vacancy 36 Education qualification Please read official notification Last date to apply Within 7 days from advt. published Notification CLICK HERE Education Qualification: The candidate should have a degree in Pharmacy from a recognized university. Salary: Rs. 25,000/- per month. Selection Process: … Read more