ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર વલસાડ દ્વારા ભરતી

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર વલસાડ દ્વારા ભરતી

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ દ્વારા વલસાડ ની અંદર એપ્રેન્ટિસ એક્ટ ૧૯૬૧ (સુધારેલ) હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ITI પાસ ઉમેદવારો માટે એપ્રેન્ટિસ ભરતી ITI ના મેરીટ ધોરણે યોજાનાર હોઈ સદર ટ્રેડના પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. GSRTC વલસાડ ભરતી GSRTC વલસાડ ભરતી : જો તમે પણ ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ માં નોકરી કરવા … Read more

GSRTC હિંમતનગર ભરતી 2022 : એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન, સંક્ષિપ્તમાં GSRTC, એ મોફ્યુસિલ/શહેરી સેવાઓમાં માર્ગ જાહેર પરિવહનની સુવિધા આપતા મુસાફરો માટે ગુજરાતનું સરકારી રાજ્ય પરિવહન ઉપક્રમ છે. GSRTC ગુજરાત, ભારત અને પડોશી રાજ્યોમાં કાર્યરત છે. તેની પાસે 8703 બસોનો કાફલો છે. GSRTC હિમ્મતનગર ભરતી ૨૦૨૨ ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC), હિંમતનગર એ નીચે દર્શાવેલ એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ્સ 2022 માટે … Read more