ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર 2022: જાણો પરીક્ષા તારીખ @gseb.org

ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022: ગુજરાત માધ્ય. અને ઉ. મા. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર, ધોરણ 12 માં એક વિષયમાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપશે GSEB STD 12 Arts Purak Pariksha Time Table 2022, ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2022 ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક … Read more