ખેડૂત ગોડાઉન સહાય યોજના

ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, અનાજ સંગ્રહ ના ગોડાઉન બનાવવા સરકાર આપશે સહાય

I-Khedut Portal એગ્રિકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે કેટલાક એગ્રીકલ્ચર સાધન પર સબસિડી માટે ફરીથી અરજીઓ આમંત્રિત છે. રસ ધરાવતા ખેડૂતો સમયના માપદંડો વચ્ચે I-Khedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ગોડાઉન સહાય યોજના ખેડુત ગોડાઉન સહાય યોજના ઓનલાઈન સત્તાવાર પરિપત્ર લાગુ કરવાથી કેટલા લાભ થાય છે || ikhedut.gujarat.gov.in ikhedut પોર્ટલ ગુજરાત દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. ગોડાઉન … Read more