સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ દ્વારા ભરતી

ધોરણ 8 અને 10 પાસ ઉપર નોકરી ની તક,સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ એ ધોરણ 8 પાસ અને 10 પાસ ઉપર ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે. સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022 જાહેરાત સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022 પોસ્ટનું નામ બુક બાઈન્ડર,ઓફસેટ મશીન માઇન્ડરઅને DTP ઓપરેટર લાયકાત 8 પાસ અને … Read more