આજે સોનાના ભાવઃ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં 30 મેના રોજ સોનાના ભાવ

Gold prices have stabilized seven times in the past 11 days. On May 29, the price of 22 carat gold in the country was Rs 47,750. At the same time, the price of 24 grams of 10 grams of gold is also stable and currently stands at Rs 52,090. In the meantime, the price of …

આજે સોનાના ભાવઃ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં 30 મેના રોજ સોનાના ભાવ Read More »