ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિજ પરિણામ જાહેર : બીજા અઠવાડિયાનું પરિણામ જોવા અહી ક્લિક કરો

ગુજરાત રાજ્યમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા Gujarat Gyan Guru Quiz ના આજે બે અઠવાડિયા પૂરા થઈ ગયા છે હવે નાગરિકો વિદ્યાર્થીઓ તેમજ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ આ જ્ઞાન ગ્રુપ માં ભાગ લેતો હોય તેમના પ્રથમ સત્રના પરિણામની તથા ઇનામ મળી ચૂક્યા છે. હવે સરકાર દ્વારા બીજા અઠવાડિયા નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલું છે જે લોકો … Read more