પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2022: મકાન સહાય માટે ઓનલાઈન અરજી કરો @esamajkalyan.gujarat.gov.in

પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2022: મકાન સહાય માટે ઓનલાઈન અરજી કરો @esamajkalyan.gujarat.gov.in

પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2022 : સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ , આર્થિક પછાતવર્ગ , વિચરતી વિમુકત જાતિના ઘર વહોણા ઈસમોને શહેરોમાં અને ગામડામાં વસવાટની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે માલિકીનો પ્લોટ ધરાવતા ઈસમોને મકાન બાંધવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારમાં સહાય આપવામાં આવે છે . • મકાન બાંધકામ પૂર્ણ કરવાની અવધિ 2 વર્ષની … Read more