દેશી ગાય સહાય યોજના 2022: હવે ખેડૂતોને મળશે ગાય દીઠ રૂપિયા 900 ની સહાય

ગુજરાત રાજ્ય અલગ-અલગ વર્ગો માટે વિવિધ વિભાગો કામ કરેલ છે. સમાજના નબળાં બર્ગો માટે ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ, રોજગાર માટે કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગ તથા ખેડુતો માટે કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ કાર્યરત છે. રાજ્યમાં 1 લી May 1960 થી પશુપાલન વિભાગ કાર્યરત થયેલો હતો. આ વિભાગ દ્વારા ikhedut Portal બનાવવામાં આવેલ છ. જેમાં બાગાયતી … Read more