આજે ધોરણ 12નું રીજલ્ટ સૌથી પહેલા જોવા માટે આ લિંક ખોલો..

GSEB SSC અને HSC પરિણામ 2022, જે 4ઠ્ઠ જૂન 2022 ના રોજ સવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તે પ્રથમ GSEB SSC અને HSC પરિણામ 2022 ની જાહેરાત સાથે સુસંગત હતું, જેમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા. STD 12 Arts Result આજે 4 જૂન 2022 ના રોજ સવારે GSEB SSC અને HSC પરિણામ 2022 ની જાહેરાત … Read more