આસામ રાઈફલ્સ રાઈફલમેન ભરતી

ધોરણ 10 પાસ ઉપર નોકરીની તક,આસામ રાયફલ્સ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

આસામ રાઇફલ્સ ભરતી 2023: આસામ રાઇફલ્સ એ સંરક્ષણ મંત્રાલય (MoD) હેઠળની ભારતીય સેનાની એક શાખા છે. હાલમાં, આસામ રાઇફલ્સની 46 બટાલિયન છે જેની મંજૂર સંખ્યા 65,143 કર્મચારીઓ છે. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ આસામ રાઇફલ્સના કાર્યાલયે ગ્રુપ B અને C ટેકનિકલ અને ટ્રેડમેન @assamrifles.gov.in માટે 616 ખાલી જગ્યાઓ માટે લાયક ઉમેદવારોને આમંત્રિત કર્યા છે. 10 અને 12 પાસ …

ધોરણ 10 પાસ ઉપર નોકરીની તક,આસામ રાયફલ્સ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત Read More »