ગુજરાત જમીન રેકોર્ડ

AnyRoR 7/12 Gujarat 2023: તમારી જમીન કોના નામે છે જુઓ મોબાઈલમાં 2 મીનીટમાં

સત્તાવાળાઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ જમીન સર્વે નંબર એ જમીનના પાર્સલ અથવા પ્લોટને ફાળવવામાં આવેલ અનન્ય નંબર છે. આ જમીન સર્વે નંબર મૂળભૂત રીતે જમીનના ટુકડાને ઓળખવા માટે વપરાય છે. તેમજ જમીન સર્વે નંબરોની મદદથી જુદી જુદી જમીનોના રેકર્ડ નિભાવવામાં આવે છે. તે જોવામાં આવે છે કે પ્લોટ અને જમીનના પાર્સલનો રેકોર્ડ જાળવવા માટે સમય …

AnyRoR 7/12 Gujarat 2023: તમારી જમીન કોના નામે છે જુઓ મોબાઈલમાં 2 મીનીટમાં Read More »