અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અહી અમદાવાદ મહાનાગપાલિકા દ્વારા ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની નોટીસ બહાર પાડવામાં આવી છે. શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અને યોગ્ય ઉમેદવાર નીચે આપેલી માહિતી વાંચીને આવેદન કરી શકે છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સહાયક સર્વેયર ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી …

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨ Read More »