આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટી દ્વારા ભરતી 2022: SRF અને JRF ની પોસ્ટ માટે આવેદન કરો

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી (AAU ભરતી 2022) એ સિનિયર રિસર્ચ ફેલો, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી …

આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટી દ્વારા ભરતી 2022: SRF અને JRF ની પોસ્ટ માટે આવેદન કરો Read More »