આધાર કાર્ડ અપડેટ ઓનલાઈન હવે તમારા આધારકાર્ડમાં સુધારા વધારા કરો ઘરે બેઠા

આધાર કાર્ડ અપડેટ ઓનલાઈન : હવે તમારા આધારકાર્ડમાં સુધારા વધારા કરો ઘરે બેઠા

આધાર કાર્ડ સુધારો ઓનલાઈન ઘર બેઠા, Aadhaar Card Update Online: UIADI દ્વારા ઓનલાઈન આધાર કાર્ડ સુધારા માટે સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે જેના દ્વારા લોકો ઘર બેઠા જ આધારકાર્ડના 5 સુધારા ઓનલાઈન કરી શકશે. લોકો ઘર બેઠા જ ઓનલાઈન સરનામું બદલો, આધાર કાર્ડની ભાષા બદલો, આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો, આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો, આધાર … Read more