અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022: 10 પાસ થી ગ્રેજ્યુટ સુધીની ભરતી માટે આવેદન કરો

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, અમદાવાદે ભરતી મેળા 2022 ની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી. રોજગાર ભારતી મેળો 2022. સરકારની રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ યોજના હેઠળ પોર્ટલને મિશન મોડ પ્રોજેક્ટ તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. પોર્ટલ પાછળનો ઉદ્દેશ્ય નાગરિકો અને અન્ય હિસ્સેદારો માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી માહિતી અને સેવાઓની … Read more