10 પાસ આર્મી ભરતી મેળો: 1380 ટેકનિકલ અને ટ્રેડસમેનની પોસ્ટ માટે અરજી કરો

આસામ રાઇફલ્સ ભરતી 2022: આસામ રાઇફલ્સ (એઆર) એ 1380 ટેકનિકલ અને ટ્રેડસમેન પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર ભરતી સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આસામ રાઇફલ્સ ભારતીનું નોટિફિકેશન 1લી જૂન 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. @assamrifles.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી શરૂ કરવામાં આવી છે, ઉમેદવારો આસામ રાઈફલ્સ ભરતી 2022 માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. રસ ધરાવતા …

10 પાસ આર્મી ભરતી મેળો: 1380 ટેકનિકલ અને ટ્રેડસમેનની પોસ્ટ માટે અરજી કરો Read More »