સેન્ટ્રલ રેલ્વે દ્વારા 10 પાસ પર ક્લાર્ક તથા અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

સેન્ટ્રલ રેલ્વે દ્વારા 10 પાસ પર ક્લાર્ક તથા અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ રેલ્વે (CR) એ ક્લાર્ક, એકાઉન્ટન્ટ અને અન્ય જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. સૂચના અનુસાર, મધ્ય રેલવે કુલ 596 પદોની ભરતી કરશે. આ ભરતી માટેની સૂચના 28 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો મધ્ય રેલવે ભરતી 2022 માટે 28.11.2022 સુધીમાં તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ @rrccr.com … Read more