ભારતીય રેલ્વેમાં આવી 1.5 લાખ જગ્યાઓ માટે 12 પાસ પર બમ્પર ભરતી

ભારતીય રેલ્વેમાં આવી 1.5 લાખ જગ્યાઓ માટે 12 પાસ પર બમ્પર ભરતી

રેલ્વે મિશન મોડ ભરતી 2022 રેલ્વેએ દેશભરના તમામ બેરોજગાર યુવાનો માટે મિશન મોડ સ્કીમ 2022 શરૂ કરી છે. જેના દ્વારા સમગ્ર દેશમાં તમામ 10મા, 12મા, ITI, સ્નાતક પાસ ઉમેદવારો માટે 1.5 લાખ જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી માટે મિશન મોડ ભારતી સૂચનાઓ કરવામાં આવશે. રેલ્વે મિશન મોડ ભરતી 2022 માટે લાયક અને રસ ધરાવતા પ્રતિભાશાળી ઉમેદવારો … Read more