સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટીમાં નોકરીની સુવર્ણ તક

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આપેલી સમગ્ર માહિતી વાંચીને આવેદન કરી શકે છે.

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટીમાં ભરતી

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી (SDAU ભરતી 2022) એ યંગ પ્રોફેશનલ પોસ્ટ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટીમાં ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થા સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી
પોસ્ટનું નામયંગ પ્રોફેશનલ
ખાલી જગ્યા01 પોસ્ટ
અરજીની છેલ્લી તારીખ૩૦-૦૭-૨૦૨૨
અધિકૃત વેબસાઇટ http://www.sdau.edu.in/

પોસ્ટ

  • યંગ પ્રોફેશનલ

જગ્યાઓ

  • 01 પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • B. Sc. માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી બાયોટેકનોલોજી/બાયોકેમિસ્ટ્રી/માઈક્રોબાયોલોજી/લાઈફ સાયન્સમાં ડિગ્રી.
  • M. Sc. બાયોટેકનોલોજી/બાયોકેમિસ્ટ્રી/માઈક્રોબાયોલોજી/લાઈફ સાયન્સમાં ડિગ્રીને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. મોલેક્યુલર બાયોલોજી ટેકનિકમાં નિપુણતા ધરાવતા ઉમેદવાર

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • આ ભરતી માટે પગાર ધોરણ પોસ્ટ મુજબ રૂ . ૨૫,૦૦૦/- પ્રતિ માસ છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • પસંદગી પ્રક્રિયા ઇન્ટરવ્યુ અને દસ્તાવેજીકરણ દ્વારા કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ઈન્ટરવ્યું તારીખ : ૩૦-૦૭-૨૦૨૨

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here