સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી સીધી ભરતી

SDAU ભારતી 2022 | સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી (SDAU Bharti 2022) એ સ્કીલ્ડ વર્કર પોસ્ટ 2022 માટે નોટિફિકેશન પ્રકાશિત કર્યું છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ અધિકૃત સૂચનાનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ભરતી 2022 વિગતો

જાહેરતા કરનાર સંસ્થા નું નામસરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
પોસ્ટ કુશળ કામદાર
કેટેગરીસરકારી નોકરીઓ
પસંદગી પ્રક્રિયાઇન્ટરવ્યુ
નોકરીનું સ્થાન ગુજરાત/ભારત

પોસ્ટ નું નામ

કુશળ કામદાર

શૈક્ષણિક લાયકાત :

જે ઉમેદવારો SDAU Skilled Worker Bharti 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેમણે પોસ્ટના નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને પસંદગી પ્રક્રિયા, અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી SDAU કુશળ કામદાર પાત્રતા માપદંડ તપાસો.
પસંદગી પ્રક્રિયા:

કેટેગરી

સરકારી નોકરીઓ

પસંદગી પ્રક્રિય

ઇન્ટરવ્યુ

નોકરીનું સ્થાન

ગુજરાત

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લીક્મ કરો
હોમપેજ અહી ક્લીક્મ કરો

Read Also:-   ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાલમાં ચાલતી તમામ નોકરીની માહિતી,રોજગાર સમાચાર ડાઉનલોડ કરો

Leave a Comment