જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, વડોદરા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

જિલ્લા ગ્રામીણ વિકાસ એજન્સી, વડોદરાએ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ભર્તી 2022

જો તમે પણ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ભરતીમાં આવેદન કરવા ઇચ્છતા હોવ તો તેના માટેની તમામ પ્રકારની માહિતી તથા તેમાં આવશ્યક લાયકાતો નીચે દર્શાવેલી છે જે તમે ધ્યાનથી વાંચો…

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • જાહેરાતમાં દર્શાવેલ વિષયોમાંથી કોઈ પણ એક વિષય સાથે સ્નાતક

પોસ્ટ

  • ક્લસ્ટર કો-ઓર્ડીનેટર

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

છેલ્લી તારીખ:

  • જાહેરાતના 10 દિવસની અંદર
  • જાહેરાત તારીખ: 26/05/2022
Official WebsiteClick Here
Homepageclass3exam.com