મધ્યાહન યોજના અંતર્ગત અમરેલી જિલ્લામાં વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી ની જાહેરાત

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ સંયોજક અને તાલુકા કક્ષાના MDM. સુપરવાઈઝરની 11 મહિનાની કરાર આધારિત ભરતી માટેની સૂચના, અમરેલી જિલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ જિલ્લા કક્ષા અને તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓમાં નીચેની 11 મહિનાની કરાર આધારિત ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી

MDM અમરેલી ભરતી 2022 માં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટરની નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી મોડ, મહત્વની તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી માહિતી

પોસ્ટનું નામજિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર
કુલ જગ્યા૧૨
નોકરી સ્થળ અમરેલી
અરજી પ્રકાર ઓફલાઈન

પોસ્ટ નું નામ

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર

કુલ જગ્યાઓ

કુલ ૧૨ જગ્યાઓ માટે ભરતી ની જાહેરાત

પગાર ધોરણ

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ સંયોજક: 10,000/- નિયત તાલુકા
MDM સુપરવાઇઝર: રૂ. 15,000/- નિશ્ચિત

લાયકાત

જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડીનેટર

50% ગુણ સાથે કોઈપણ સ્નાતક.
CCC પાસ
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરનો ઓછામાં ઓછો 2 વર્ષનો કાર્ય અનુભવ
માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી MCA ડિગ્રી ધારકને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તરીકેનો ઓછામાં ઓછો બે વર્ષનો અનુભવ ફરજિયાત છે.
ડીટીપી (ડેસ્કટોપ પબ્લિકેશન) ઓપરેટર તરીકેનો અનુભવ આદર્શ રહેશે.
સહાયક તરીકે વહીવટી અનુભવ ધરાવતા લોકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

MDM સુપરવાઇઝર

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી હોમ સાયન્સ / ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન / સાયન્સ ડિગ્રીમાં સ્નાતક.
કોમ્પ્યુટર નોલેજ.
ઓછામાં ઓછો 2 અથવા 3 વર્ષનો વહીવટી અનુભવ.
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે

ઉંમર મર્યાદા:

18 થી 58 વર્ષ

અરજી કેવી રીતે કરવી?

અરજીપત્રક, લાયકાત અને નિમણૂક માટેની શરતો નાયબ કલેક્ટર, મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કચેરીમાંથી મેળવી શકાય છે.
નિયત ફોર્મેટમાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના 10 દિવસની અંદર નીચેના સરનામે રૂબરૂ અરજી કરો, પોસ્ટ એડી રજિસ્ટર કરો અથવા તેને સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાની રહેશે. સમયસર મળેલી અરજીઓ માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.

અરજી મોકલવાનું સરનામું:

નાયબ કલેક્ટર, મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કચેરી, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, અમરેલી પિન – 365601

અગત્યની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, વયમાં છૂટછાટ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટેની સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

મહત્વની લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો
મધ્યાહન યોજના ભરતી અમરેલી
મધ્યાહન યોજના ભરતી અમરેલી