108 માં લેબ ટેકનિશિયનની પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાતમાં GVK EMRI એ તાજેતરમાં લેબ ટેકનિશિયન ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 30.09.2022 ના રોજ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લામાં વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપે છે, આપણે વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું.

108 ભરતી 2022

જાહેરાત કરનાર GVK EMRI
પોસ્ટ લેબ ટેકનિશિયન
ભરતી પ્રક્રિયા વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ
કુલ ખાલી જગ્યા ઉલ્લેખિત નથી
વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ સ્થળ વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, પંચમહાલ, વલસાડ, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, મહેસાણા

શૈક્ષણિક લાયકાત

લેબ ટેકનિશિયન: MLT / DMLT (ફ્રેશર / અનુભવ)

પગાર:

નિયમ મુજબ હાલ જાહેરાતમાં કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ નથી

ઉંમર મર્યાદા

હાલ જાહેરાતમાં કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ નથી

ખાસ સુચના :-અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

અરજી કેવી રીતે કરવી

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
સરનામું: વિવિધ, સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.
વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ
અમદાવાદ માટે: 30.09.2022
ઇન્ટરવ્યૂનો સમય: 10:00 થી 02:00

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો