રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા લાઈનમેનની જગ્યાઓ માટે ભરતી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા લાઈનમેનની જગ્યાઓ માટે ભરતી : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એ લાઈનમેન ની પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 એ લાઈનમેન ની ભરતી માટેનું નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગઈ છે અને જેઓ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામ લાઈનમેન
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 22-07-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી મોડઈન્ટરવ્યું
લોકેશન ગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://www.rmc.gov.in//

પોસ્ટ

  • લાઈનમેન

જગ્યાઓ

  • 10

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (ITI) માં વાયરમેનનો કોર્ષ પાસ અથવા ITI નો ઇલેક્ટ્રિશિયન નો કોર્ષ પાસ અને 1 વર્ષની એર્પ્રેન્તીસશીપ પૂર્ણ કરેલી હોવી જોઈએ

ઉમર મર્યાદા

  • ન્યુનતમ વય મર્યાદા : 18 વર્ષ
  • મહતમ વય મર્યાદા : 45 વર્ષ

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • 12,000/-

ઈન્ટરવ્યું તારીખ

  • 22/07/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here