હવે ધંધો શરુ કરવા માટે સરકાર આપશે 8 લાખ ની લોન:વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના

પ્રેમ વાંચો, ગુજરાત સરકારના કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની ટીમ દ્વારા ઘણી યોજનાઓ છે. જેમાં શ્રી વાજપાઇ બેન્‍કેબલ યોજના લાભ આપવા માટે બેંકેબલ લોન રજીસ્ટ્રેશનનું નામ ઓનલાઇન પોર્ટલ બહાર પાડે છે. શિક્ષિત શિક્ષ બરોજગાર મહિલા અને સ્વરોજગાર સ્વરોજગાર પૂરી પાડવા માટે બહાર પાડે છે “શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના” વિશે વિસ્તૃત માહિતી મેળવવી.

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના

શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના દ્વારા રાજ્યના નાગરિક અને સ્વ-રોજગારી રહે છે તે ધ્યાનમાં આવે છે. અને ગ્રામ્યના શિક્ષિત બેરોજગાર વિસ્તાર યુવાન, વિસ્તારો, વિકલાંગ અને અંધયુને સ્વરોજગારી શહેર મોકો મળે તે ખૂબ જ છે. જે હેતુ માટે શ્રી બાજપાઈ બે‍ન‍કેબલ યોજના આપવામાં આવશે. આ લોન્સિંગ યોજના દ્વારા કુટિલ ઉદ્યોગો સાથે જોડાણ અને તેઓ સ્વતંત્ર વ્યવસાય ચાલુ કરી શકે છે તે મુખ્ય હેતુ છે. અને માત્ર શિક્ષિત બેરોજબી નાગરિકો તેઓ સ્વાવલંબી તે હેતુસર શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના સુરક્ષિત છે.

યોજના માહિતી

યોજનાનું નામ શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ લોન યોજના 2022
યોજનાનો હેતુ ગુજરાતના નાગરિકો નવો વ્યવસાય, ધંધો કે ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માંગતા હોય તો તેમને સબસીડી સાથે ધિરાણ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ યોજના અમલી બનાવેલ છે
લાભાર્થી ગુજરાતના પાત્રતા ધરાવતા તમામ જ્ઞાતિના લાભાર્થીઓ
મળવાપાત્ર સબસીડી આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને રૂ.60,000/- થી 1,25,000/-
સતાવાર વેબસાઈટ https://blp.gujarat.gov.in/

લાભાર્થી ની લાયકાત

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે મૂળ ગુજરાતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
આ યોજના માટે લાભાર્થી ઓછામાં ઓછું ધોરણ-4 સુધીની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.
લાભાર્થીની ઉંમર 18 થી 65 વર્ષ હોવી જોઇએ.
આ લોન યોજના મેળવવા માટે વ્યવસાય, ધંધાને અનુરૂપ ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા 3 માસની તાલીમ મેળવેલી હોવી જોઈએ.
સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી 1 માસની તાલીમ લીધેલ હોય તો પણ આ યોજના માટે લાભાર્થી લાયક ગણાશે.
લાભાર્થી પોતે વારસાગત કારીગર હોય તો પણ યોજના માટે સક્ષમ ગણાશે.
શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ દિવ્યાંગ કે અંધ નાગરિકો પણ લાભ મેળવી શકશે.
આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને Vajpayee Bankable Yojana Bank List જેમકે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, સહકારી બેંક, પબ્લીક સેક્ટરની બેંકો, ખાનગી બેંક મારફતે ધિરાણ મળવાપાત્ર થશે.
Shri Vajpayee Bankable Yojana નો લાભ મેળવવા માટે લાભાર્થી પાસે 1 વર્ષનો ધંધાને લગતો અનુભવ હોય તો પણ માન્ય ગણાશે અથવા
આ વિભાગ દ્વારા કે અન્ય વિભાગ દ્વારા આવી યોજનાનો લાભ લીધેલો હશે તો તેવા લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.
vajpayee bankable yojana નો એક વ્યક્તિને માત્ર એક જ વખત લાભ મળશે.
સક્રિય સ્વસહાય જૂથ કે જેમનું ગ્રેડીંગ થયેલું હોય તેવા જૂથોને આ Gujarat Sarkar Loan Yojana 2022 નો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

યોજનાની પાત્રતા

અરજદારે લઘુત્તમ ધોરણ ચોથું પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અથવા
તાલીમ/અનુભવ: સૂચિત વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિના અથવા સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓમાંથી
ઓછામાં ઓછા એક મહિનાની તાલીમ લીધેલી હોવી જોઈએ અથવા તે જ પ્રવૃત્તિમાં ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ અથવા વારસાગત કારીગર હોવો જોઈએ.
આવકનો કોઈ માપદંડ નથી.

ઉમર મર્યાદા

ઉંમર માપદંડ: 18 થી 65 વર્ષ

ઉપયોગી દસ્તાવેજ

 • શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર(LC)
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • ચૂંટણીકાર્ડ
 • લાભાર્થીનું આધારકાર્ડ (આધારકાર્ડ ડાઉનલોડ કરો)
 • જન્મ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
 • શૈક્ષણિક લાયકાતની માર્કશીટ (છેલ્લી માર્કશીટ)
 • જાતિ અંગેનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિ માટે)
 • 40% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓના કિસ્સામાં દિવ્યાંગતાની ટકાવારીનું સિવિલ સર્જનનું/સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર
 • જે સાધન-ઓજાર ખરીદવાના હોય તેનો VAT/TIN નંબરવાળા ભાવપત્રક અસલ જોડવું.
 • નક્કી થયેલા ધંધાના સ્થળનો આધાર પુરાવો. ( ભાડાકરાર / ભાડાચિઠ્ઠી / મકાન વેરાની પહોંચ)
 • વીજળી વપરાશ કરવાની હોય તો મકાનનું ઈલેક્ટ્રિક બિલ તથા મકાન માલિકનું સંમતિપત્રક

લોન ની મર્યાદા

સબસિડી માટે

ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
સેવા ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
વ્યવસાય ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.

સબસિડીની મહત્તમ મર્યાદા

ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર: – 1, 25,000/- રૂ.
સેવા ક્ષેત્ર: – 1, 00,000/- રૂ.
સામાન્ય શ્રેણી:

સામાન્ય શ્રેણી:

શહેરી :- 60,000/- રૂપિયા
ગ્રામીણ :- 75,000/- રૂપિયા

અરજી કેવી રીતે કરવી

 • સૌપ્રથમ Google માં Bankable Scheme Portal ટાઈપ કરવાનું રહેશે
 • જ્યાં તમને https://blp.gujarat.gov.in/ દેખાશે.
 • બેંકેબલ સ્કીમ યોજનાની official website ખોલ્યા બાદ “Bankable Loan Registration” પર ક્લિક કરો.
 • જો તમે આ પોર્ટલ પર અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન ન કરેલું હોય તો “REGISTER” પર ક્લિક કરો.
 • Register પર ક્લિક કરવાથી હવે તમારે મોબાઈલ નંબર અને Captcha Code નાખીને આગળ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે
 • ત્યારબાદ Name, Email Id, Password અને Captcha Code નાખીને registration ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવાની રહેશે
 • સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ Citizen Login પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જ્યાં મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ દ્વારા login કરવાનું રહેશે.
 • Bankable Scheme Portal પર લોગીન કર્યા બાદ “New Application” કરવાનું રહેશે
 • હવે તમે “Shree Vajpayee Bankable Yojana” પસંદ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • હવે તમારે Applicant Form માં Applicant Details અને Address ની વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ Scheme Details માં Project Deatils, Business Details તથા Finance Required ની માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • હવે તમારે Deatil of Experience / Training ની તમામ માહિતી ભરીને “Save & Next” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • છેલ્લે Attachment માં Required Documents ની PDF ફાઈલ અપલોડ કરીને “Submit Application” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

વધુ માહિતી માટે

વાજપેયી બેંકેબલ યોજના 2022 અંતગર્ત આ લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે આપના જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રમાંથી રૂબરૂ જ ઉભુ. આ યોજનાની એપ્લિકેશન હવે ઓનલાઈન કરવાની છે.

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો