નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી

નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી 2022 : પ્રોગ્રામ ઓફિસર ICDS હેઠળના મહત્વાકાંક્ષી જીલ્લાઓ માટે સંપૂર્ણ રીતે હંગામી/કરાર ના આધારે નીચેની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે આ ભરતીમાં માત્ર શોર્ટ લીસ્ત્ય થયેલા ઉમેદવારોને જ ઈન્ટરવ્યું માટે બોલવામાં આવશે.

નર્મદા જીલ્લા ભરતી ૨૦૨૨

નર્મદા જીલ્લા પંચાયત દ્વારા નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવી છે. આ ભરતીની અંદર રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ની શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ, તેમજ તમામ પ્રકારની માહિતી તેમજ આવેદન પ્રક્રિયા નીચે આપેલ છે.

નર્મદા જીલ્લા ભરતી ૨૦૨૨- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ નર્મદા જીલ્લા પંચાયત
પોસ્ટ પોષણ સલાહકાર
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 10/07/2022
અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here

પોસ્ટ

  • પોષણ સલાહકાર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો

આવેદન કેવી રીતે કરવું?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

સત્તાવાર જાહેરાત

નર્મદા જીલ્લા પોષણ સલાહકારોની પોસ્ટ માટે ભરતી

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 10/07/2022