માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગુજરાત ભરતી 2022 : પગાર 60000 થી શરુ

માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગુજરાત ભારતી 2022 લાગુ કરો અથવા 10-7-2022 પહેલા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગુજરાતે અમદાવાદ અને સુરત શાખાઓમાં કાયદા અધિકારીની ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડી છે. rnb ગુજરાત આ જગ્યાઓ માટે 11 મહિનાના કરારના આધારે ભરતી કરી રહ્યું છે. ગુજરાત સરકારની આ નોકરીઓ માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી 15 દિવસની અંદર અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગુજરાત ભરતી 2022

 • જોબ ભરતી બોર્ડ: માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગુજરાત
 • સૂચના નંબર: 01/2022-23
 • પોસ્ટ: કાયદા અધિકારી
 • ખાલી જગ્યાઓ: 02
 • નોકરીનું સ્થાન: સુરત અને અમદાવાદ
 • નોકરીનો પ્રકાર: કરાર આધાર
 • એપ્લિકેશન મોડ: ઑફલાઇન

આ પણ વાંચો : ગુજરાત માર્ગ પરિવહન નિગમ દ્વારા 10 પાસ પર ભરતી

પોસ્ટનું નામ

 • કાયદા અધિકારી

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ટેસ્ટ/ઇન્ટરવ્યુ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • LLB
 • Minimum 5 Years experience
 • CCC+ Course

આ પણ વાંચો : રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં 8 પાસ પર ભરતી

પગાર

 • રૂ. 60,000/-

ઉંમર મર્યાદા

 • મહત્તમ 50 વર્ષ

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે રજીસ્ટર્ડ એડી / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા જ મોકલે છે.
 • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • પ્રારંભ તારીખ 25-6-2022
 • છેલ્લી તારીખ 10-7-2022

આ પણ વાંચો : વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં 8 પાસ પર ભરતી

મહત્વપૂર્ણ- લિંક્સ

Official Notification Roads and Buildings Department Gujarat BhartiClick Here
Online ApplicationClick Here
HomePageClick Here