સહકારી બેન્ક માં નોકરી ની તક,કુલ 177 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર

નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ એ ડેવલપમેન્ટ આસિસ્ટન્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે નાબાર્ડ જોબ્સ 2022ની અરજી આમંત્રિત કરી છે. નાબાર્ડની અધિકૃત સૂચના મુજબ ઉમેદવારો વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.nabard.org પર ઑનલાઇન ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે. નાબાર્ડ જોબ્સ 2022 177 જેટલી ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ નાબાર્ડની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લે અને છેલ્લી તારીખમાં તેના માટે અરજી કરે. ઉમેદવારો નાબાર્ડ ભરતી 2022 માટે 10 ઓક્ટોબર 2022 સુધી અરજી કરી શકે છે. જોબ સીકર્સ કે જેઓ ઓનલાઈન અરજી કરવા ઈચ્છે છે તેમની પાસે માન્ય ગ્રેજ્યુએટ પ્રમાણપત્ર ડિગ્રી હોવી જોઈએ.

નાબાર્ડ ભરતી

જાહેરાત કરનાર નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ
પોસ્ટનું નામવિકાસ મદદનીશ અધિકારી
કુલ જગ્યાઓ 177
નોકરી પ્રકાર સરકારી
છેલ્લી તારીખ10 ઓક્ટોબર 2022
સત્તાવાર સાઇટhttps://www.nabard.org

પોસ્ટ નું નામ

વિકાસ મદદનીશ અધિકારી

કુલ જગ્યાઓ

નાબાર્ડ દ્વરા 177 જ્ગ્યાયો પર ભરતી જાહેર થયી છે.

ઉમર મર્યાદા

  • અરજી કરવા માટે ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા: 21 વર્ષ
  • ઉમેદવારો માટે મહત્તમ વય મર્યાદા: 35 વર્ષ

પગાર ધોરણ

નાબાર્ડ ડેવલપમેન્ટ આસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે પગાર ધોરણ: રૂ. 32000/-

મહત્વની તારીખ

  • નાબાર્ડ એપ્લિકેશન સબમિશન માટે પ્રકાશિત/પ્રારંભિક તારીખ: 15 સપ્ટેમ્બર 2022
  • નાબાર્ડ જોબ્સ ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 10 ઓક્ટોબર 2022

લાયકાત

  • વિકાસ સહાયક 173 કોઈપણ ડિગ્રી
  • વિકાસ સહાયક (હિન્દી) 04 ગ્રેજ્યુએશન (અંગ્રેજી/હિન્દી)

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો