જીલ્લા પંચાયત તાપી દ્વારા યોગ પ્રશિક્ષક ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

જીલ્લા પંચાયત તાપી દ્વારા યોગ પ્રશિક્ષક ની જગ્યાઓ માટે ભરતી : જીલ્લા પંચાયત તાપી દ્વારા તાજેતરમાં જ એક જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી હતી જેમાં તાપી જીલ્લા પંચાયત એ યોગ પ્રશિક્ષકની વિવિધ જગ્યાઓ ભરવાં અંગે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીની અંદર જે કોઈ ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

જીલ્લા પંચાયત તાપી ભરતી

તાપી જીલ્લા પંચાયત દ્વારા કરાયેલ જાહેરાતની અંદર યોગ પ્રશિક્ષક ની વિવિધ જગ્યાઓ ભરવાં માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જ્રમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે તેબ્યુલાર ફોર્મમાં આપેલ છે.

જીલ્લા પંચાયત તાપી ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાજીલ્લા પંચાયત તાપી
પોસ્ટનું નામયોગ પ્રશિક્ષક
ખાલી જગ્યાવિવિધ
નોકરીનું સ્થાનગુજરાત / તાપી
એપ્લિકેશન મોડઓફલાઈન
અરજીની છેલ્લી તારીખ18.08.2022

પોસ્ટ

  • યોગ પ્રશિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઈન્ટરવ્યું

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

ઈન્ટરવ્યું તારીખ

  • 18.08.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
Homepage Click Here