આજે સોનાનો ભાવઃ સોનુ ખરીદનાર ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર, 10 ગ્રામ સોના પર મળી રહ્યો છે હજારો રૂપિયાનો ફાયદો, જાણો નવી કિંમત

In view of the wedding season in the Indian bullion markets, there is a significant increase in the purchase of gold and silver. On such an occasion, everyone wants to buy gold and silver. This is the best time to buy gold jewelry, as gold is selling cheap these days around Rs 5,000 from the highest levels. So you can save your money by buying gold.

Good News For Gold Buyers

A rise in the price of gold was recorded across the country today. In the bullion market, the price of 24 carat gold (10 grams) was Rs 51,290, while the price of 22 carat gold (10 grams) was Rs 46,980. In the last 24 hours, there was a lot of volatility in the price of gold in various metro cities of India.

Overview

Type of article:Gold Silver Prices Update
LocationAll Over India
Date27/05/2022
Current PriceGold Rate (50,450) Silver (63,700)
Status=

Gold Rate in Delhi and Kolkata

In the country’s capital Delhi, the price of 24 carat (10 grams) gold is Rs 50,950 while 22 carat (10 grams) is Rs 46,700. In Kolkata, West Bengal, 24 carat (10 g) gold costs Rs 50,950, while 22 carat (10 g) gold costs Rs 46,700.

Price shock to buyers today

The price of gold of 999 purity today opened at Rs 51,163 per 10 grams after increasing by Rs 218. The price of gold of 995 purity has also increased by Rs 217 today. The price of gold of 995 purity opened today at Rs 50,958 per 10 grams.

Official NewsClick Here
Homepageclass3exam.com

Leave a Comment