પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી,ગુજરાત 108 માં સીધી ભરતીની આવી જાહેરાત

ગુજરાત 108 એટલે કે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત કરેલ છે. નીચે દર્શાવેલ પોસ્ટ્સ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.

ગુજરાત 108 ભરતી

ગુજરાત 108 ભરતી અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે.

ગુજરાત 108 ભરતી માહિતી

જાહેરાત કરનાર ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
પોસ્ટ નું નામ મેડિકલ ઓફિસર
શૈક્ષણિક લાયકાત BHMS/BAMS
પસંદગી પ્રક્રિયાઇન્ટરવ્યુ આધારિત
નોકરી સ્થળ ગુજરાત

પોસ્ટ નું નામ

મેડિકલ ઓફિસર

ઇન્ટરવ્યુ તારીખ:

તારીખ: 22-08-2022

ઇન્ટરવ્યુ સરનામું

અમદાવાદ- જીવીકે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ગુજરાત 108 ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ સેન્ટર, નરોડા – કાઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ

ઉપયોગી લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતઃ અહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ અહીં ક્લિક કરો
Read Also:-   Indigo Job Vacancy 2022: 10 Pass Can Apply Online

Leave a Comment