દાહોદ આશ્રમ શાળા દ્વારા પ્રવાસી શિક્ષકની જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુર્જર ભારતી દાહોદ આશ્રમશાળાની ભરતી 2022 : શ્રી ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમશાળા અને શ્રીમતી એમ.પી. ધણકા આશ્રમશાળાએ તાજેતરમાં શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની અરજી મોકલતા પહેલા, તેમની વધુ માહિતી માટે વધુ માહિતી આપો.

દાહોદ આશ્રમ શાળા ભરતી

દાહોદ આશ્રમ શાળા ભરતી :પ્રવાસી શિક્ષક ની જગ્યાઓની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.દાહોદ આશ્રમ શાળા ભરતીની 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.

સંસ્થાનું નામવિજાપુર નગરપાલિકા ભરતી
પોસ્ટપ્રવાસી શિક્ષક
ઇન્ટરવ્યૂ22.07.2022
શ્રેણીસરકારી નોકરી
પસંદગી પ્રક્રિયાઇન્ટરવ્યૂ
લોકેશનગુજરાત / ઇન્ડિયા

પોસ્ટ

  • પ્રવાસી શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • B.Sc, B.Ed, TAT-1
  • B.A, B.Ed, TAT-1
  • M.A, B.Ed, TAT-2

ઉમર મર્યાદા

  • જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત નથી.

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • નિયમો મુજબ.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ અરજી સાથે મોકલી શકે છે. .

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • જાહેરાતની તારીખથી 15 દિવસની અંદર. પ્રસિદ્ધ (જાહેરાત પ્રકાશિત થવાની તારીખ 20.07.2022 છે સંદેશ અખબાર વડોદરા આવૃતિમાં)

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here