તલાટી પરીક્ષા 2023 માટે કોલ લેટર જાહેર, ડાઉનલોડ કરો @ojas.gujarat.gov.in

તલાટી પરીક્ષા 2023 માટે કોલ લેટર જાહેર, ડાઉનલોડ કરો @ojas.gujarat.gov.in

તલાટી પરીક્ષા કોલ લેટર 2023 : રાજ્યમાં લાખો ઉમેદવારો જેની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે બિન સચિવાલય (GPSSB Talati Exam Call Letters) કલાર્કની પરીક્ષાના કોલ લેટર 27 એપ્રિલ ના રોજ જાહેર થશે. આ પરીક્ષા 7 મેં 2023ના રોજ લેવામાં આવશે. પરીક્ષાના કોલ લેટર ઓજસ પર (OJAS) પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન … Read more