મતદાર યાદીમાં નામ દાખલ કરવા શું કરવું?

મતદાર યાદીમાં નામ કેવી રીતે દાખલ કરવું | મતદાર નોંધણી 2022 :- મતદાર યાદીમાં નામ દાખલ કરવા માટે શું કરવું તેની માહિતી મતદાર યાદીમાં નવું નામ દાખલ કરવા માટે ફોર્મ નંબર-6 ભરવાનું રહેશે. ઓનલાઈન/ઓફલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે નીચેની બાબતોનું ધ્યાન રાખો. મતદાર યાદીમાં નામ કેવી રીતે દાખલ કરવું? મતદાર યાદી નામ સર્ચ ગુજરાત ઓનલાઈન ફોર્મ … Read more

Gujarat Ni Loksanskruti (પ્રકરણ 1 Quiz)

Gujarat Ni Loksanskruti (પ્રકરણ 1 Quiz)

Gujarat Ni Loksanskruti (પ્રકરણ 1) you will give test here. Gujarat Ni Loksanskruti you can download this book form here: CLICK HERE There is lots of new vacancy published an Advertisement for the different Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply this post. You can find other details like age … Read more

સ્ટીલ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી ૨૦૨૨

સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ – રૌરકેલા સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસશિપ એક્ટ 1961/1973 હેઠળ 1 વર્ષના સમયગાળા માટે ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ, ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ અને ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે એપ્રેન્ટિસશિપ તાલીમ માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઑનલાઇન અરજી આમંત્રિત કરે છે. હવે તેણે SAIL RSP ખાલી જગ્યા માટે નવી સૂચના પ્રસારિત કરી છે. SAIL રાઉરકેલા ભરતી સૂચના મુજબ, … Read more

Gujarat Ni Loksanskruti Quiz (પ્રકરણ 4)

Gujarat Ni Loksanskruti QUIZ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો This book Gujarat Ni Loksanskruti you can download form here: CLICK HERE There is lots of new vacancy published an Advertisement for the different Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply this post. You can find other details like age limit, … Read more

Gujarat Ni Loksanskruti (પ્રકરણ 2 Quiz-2)

Gujarat Ni Loksanskruti

Gujarat Ni Loksanskruti (પ્રકરણ 2 QUIZ 2) you will give test here. ગુજરાત ના મુખ્ય લોક સમુદાય કોળી,વાધરી,ગારુડી & લોકસમુદાય નું સાંસ્કૃતિક સરવૈયુ Gujarat Ni Loksanskruti you can download this book form here: CLICK HERE There is lots of new vacancy published an Advertisement for the different Posts. Eligible Candidates advised to refer to the … Read more

Postal Department Pamnchamahal Vacancy for Direct Agent Posts 2021

Postal Department Pamnchamahal Vacancy 2021

Postal Department, Pamnchamahal Vacancy for Direct Agent Posts 2021 has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking CLASS3EXAM.COM regularly … Read more