અમરેલી નાગરિક સહકારી બેંક માં મેનેજર ની પોસ્ટ ઉપર ભરતીની જાહેરાત

અમરેલી નાગરિક સહકારી બેંક માં મેનેજર ની પોસ્ટ ઉપર ભરતી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

અમરેલી નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી

જાહેરાત કરનાર અમરેલી નાગરિક સહકારી બેંક
પોસ્ટ નું નામ મેનેજર
પગાર જાહેરાત જુઓ
છેલ્લી તારીખ30/૦9/2022

પોસ્ટ નું નામ

મેનેજર

શૈક્ષણિક લાયકાત

કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

નોકરી સ્થળ

અમરેલી

નોકરી માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારો માટે ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેન્ક માં આવી ભરતી

અરજી કેવી રીતે કરવી

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

છેલ્લી તારીખ

જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 15 દિવસની અંદર
(જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 17-09-2022)

અગત્યની લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો
Read Also:-   વિજાપુર નગરપાલિકા દ્વારા પ્રવાસી શિક્ષક ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

Leave a Comment